90-konto: För trygga gåvor

Den svenska allmänheten skänker varje år drygt 7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto.  Det visar på ett stort engagemang bland befolkningen och ett högt förtroende för den kvalitetsstämpel som 90-kontot innebär.

 

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som arbetar för att den som skänker pengar eller andra gåvor till offentliga insamlingar ska känna sig trygga och veta att gåvan når fram.

– Vi utför kontroll och granskning av de drygt 425 insamlingsorganisationer som har 90-konto, säger Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll.

 

Kraven är hårda – därför kan du vara trygg

Ett 90-konto är ett sjusiffrigt Plus- eller bankgirokonto som inleds med 90. Kontot kan beviljas de organisationer som bedriver offentlig insamling och uppfyller högt ställda krav. För det första ska det vara en ideell förening, stiftelse eller trossamfund med ett allmännyttigt ändamål som är så bestämt att det går att kontrollera. Organisationen ska ha en styrelse med minst tre ledamöter och det sker en kontroll av att dessa inte har betalningsanmärkningar. Det ska finnas en auktoriserad revisor som svarar för den löpande granskningen.

”Minst 75 procent ska gå till ändamålet”

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att organisationerna använder sunda och etiska marknadsföringsmetoder och att insamlingsverksamheten inte belastas med oskäliga kostnader. Det innebär att högst 25 procent av organisationens årliga intäkter får användas till insamlings- och administrationskostnader och minst 75 procent ska gå till ändamålet.

 

90-konto förtjänas och måste förvaltas

Alla organisationer med 90-konto skickar varje år in en årsredovisning med revisionsberättelse och blanketter för rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Efter granskning av räkenskaperna publiceras statistik och organisationernas nyckeltal på www.insamlingskontroll.se.

– Vi ställer högre krav på årsredovisningen än vad som normalt sett gäller för ideella organisationer. Den ska beskriva hur ändamålet främjats samt resultat och effekt av deras arbete, förklarar Lena Hörnblad.

Att ha 90-konto innebär också krav på öppenhet viket bland annat innebär att organisationen ska ha en hemsida där årsredovisningen publiceras. Där ska det också finnas kontaktuppgifter och information om organisationens verksamhet.