Vi har alla ett ansvar att agera mot diskriminering

Sveriges lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer är fristående religiöst- och partipolitiskt obundna ideella organisationer som alla har samma uppdrag; att arbeta för att främja mänskliga rättigheter samt förebygga och motverka diskriminering.

 

Vad innebär begreppet i lagens mening? Förenklat går det att säga att det är diskriminering när personer med makt behandlar andra orättvist så att deras livsmöjligheter blir sämre. I diskrimineringslagen finns förbud mot detta på sju olika grunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.

”Skyddet är en mänsklig rättighet”

Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet. I mötet med samhället är det din rättighet att inte bli diskriminerad. Den som har makt att diskriminera har en skyldighet att inte göra det.

 

Vad gör antidiskrimineringsbyråer mot diskriminering?

I Sverige finns idag 16 antidiskrimineringsbyråer och alla arbetar utifrån den svenska diskrimineringslagstiftningen.

”Det går att anmäla anonymt.”

Vi arbetar med gratis juridisk rådgivning till enskilda som upplever sig blivit utsatta. De kan anmäla det till den närmaste antidiskrimineringsbyrån och få en kostnadsfri juridisk utredning av ärendet. Vi arbetar under tystnadslöfte och det går att anmäla anonymt.

Utöver det juridiska arbetet arbetar vi med kunskapshöjning i form av utbildningsinsatser kring frågor om lika möjligheter samt om hur personer i maktposition kan arbeta för att undanröja risker för diskriminering.

 

Vägra acceptera diskriminering
”För mänskliga rättigheter och mot diskriminering”. Foto: Byrån mot diskriminering i Östergötland

 

Vad kan jag göra mot diskriminering?

Vi har alla ett ansvar att agera mot diskrimineringen, oavsett var den sker och hur den tar sig till uttryck. Säg ifrån när du eller någon annan utsätts! Säg till läraren eller chefen eller facket. Du är alltid välkommen att kontakta närmaste antidiskrimineringsbyrå. Agera inte på fördomar! Genom att vara medvetna om våra fördomar och se dem som just fördomar och inte sanningar, kan vi motverka dem med normkritik, kunskap och öppenhet och på så sätt undvika att diskriminera.

Sist men inte minst: Slut upp i kampen för att allas lika rättigheter och möjligheter ska realiseras på riktigt. Ju fler som är med, desto bättre når vi ut och desto mer skillnad kan vi göra.

Vi behöver ständigt frivilliga som kan stötta oss i arbetet mot diskriminering. Kontakta din närmaste antidiskrimineringsbyrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till.

 

Avsändare:
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Brottsförebyggande centrum i Värmland, Byrån mot diskriminering i Östergötland, Malmö mot Diskriminering, Rättighetscentrum Dalarna, Rättighetscentrum Västerbotten och Örebro Rättighetscenter