Hållbarhet: Inköpare och upphandlare styr vår framtid

Parul Sharma. Foto: MM Wallace

Parul Sharma
Rektor på The Academy for Human Rights in Business
Foto: MM Wallence

 

Hållbarhet ställer många krav och väcker många frågor. Men de viktigaste hållbarhetsfrågorna som bör ställas till näringslivet och offentlig förvaltning måste i nuläget vara hur och om det satsas på kompetensutveckling inom ­hållbarhetsspektrumet.

 

Det vill säga miljö, arbets­tagarnas rättigheter, anti-korruption och ­mänskliga rättigheter, av deras ­inköpare och upphandlare. Varje gång företagsrepresentanter talar om innovativa miljö- och klimatmässiga lösningar bör de ­direkt få en följdfråga. Hur  säkerställer de att deras produktionskedjor också är miljö- och klimatsäkrade, samt hur deras inköpare är involverade i hållbarhetsarbetet?

 

”Sverige understryker hur framgångsrika vi är på hållbarhet inom Sveriges gränser”

 

Varje gång vi hör resonemang kring cirkulär ekonomi, behöver vi ställa frågan om hur inköps- och upphandlingsmetoder i praktiken ­påverkar företaget eller myndigheten. Varje gång det offentliga Sverige understryker hur framgångsrika vi är på hållbarhet inom Sveriges gränser, behöver vi ställa frågor. Hur ser det ut utanför Sverige samt hur mycket satsar vi egentligen kompetensmässigt på upphandlare?

 

Hållbarhet – en stor del av utvecklingen

En stor andel av de varor och produkter som konsumeras i Sverige produceras i andra länder som har lägre hållbarhetskrav. Hur ser det ut med upphandlingskraven och inköpskraven i det offentliga och i det privata affärslivet? Enligt World ­living report 2016 skulle det behövas drygt fyra jordklot om alla skulle följa svenskens konsumtions- och produktionsmönster. Hållbar konsumtion och produktion, det vill säga mål 12 inom Agenda 2030, har av OECD identifierats som det mål där Sverige har störst utmaningar.

 

”Om vi inte väldigt snart förstår hur viktiga inköpare och upphandlare är för hållbar utveckling kommer vi få det oerhört svårt”

 

Tar vi hänsyn till statistik som omfattar utsläpp från svenska företag som skett både utanför och innanför Sveriges gränser är statistiken skrämmande. Det totala utsläppen av klimatgaser gick år 2016 cirka 63 miljoner ton CO2 ekv. Om vi inte väldigt snart förstår hur viktiga inköpare och upphandlare är för hållbar utveckling kommer vi få det oerhört svårt att motivera hur vi ska bli det land som går i framkant för hållbar utveckling. ”Business as usual” för dessa professioner har visat sig vara ett stort hot mot hållbar utveckling. Därför finns det bara en väg ut.

 

Viktiga kompetensfrågor

I mitt arbete och nästan dagligen möter jag fortfarande en frustration bland inköpare på svenska företag. De kan i praktiken inte kan tillämpa och verifiera om uppförandekoden efterlevs i deras produktionskedjor. I mina revisionsuppdrag ser jag en skarp brist på uppföljningskompetens inom väldigt många branscher. Svaga genomlysningskrav för svenska företag vid internationell verksamhet är förstås en av anledningarna.

 

”Men kom ihåg att hållbarhet inte enbart handlar om att kontrollera och mäta utsläpp”

 

Vissa branscher, ­såsom bygg- och fastighetsbranschen och i övrigt små och medelstora företag ligger efter. Inom bygg- och fastighetsbranschen visar stickprov att det finns ett likhetstecken mellan den svenska miljöbalken och hållbarhetsfrågor. Byggsektorns årliga utsläpp av klimatgaser, byggprocessen innan driftstagning, bostäder, lokaler och ­anläggningar, var 2016 cirka 15 ­procent av Sveriges totala utsläpp. Men kom ihåg att hållbarhet inte enbart handlar om att kontrollera och mäta utsläpp. Även mänskliga rättigheter och anti-korruption ingår som lika viktiga ­kompetensfrågor.

 

Linjär till cirkulär ekonomi

Små och medelstora bolag kommer att behöva en stor stöttning i hållbarhetsfrågor som rör deras inköps och produktionskedjor. Här behöver vi kraftsamla och tänka till hur vi stöttar. Jag är övertygad om att en ­ordentlig kompetensutveckling och satsning av inköpare och upphandlare kommer att föra oss närmare en global samhällsomställning. En omställning vi drastiskt behöver genomföra för att gå från linjär till cirkulär ekonomi. ■